Meiltä kysytään usein, miksemme käytä ruokavaliossamme myöskään maitoa? Usein tuntuu siltä, että kasvissyönti ymmärretään paljon paremmin kuin se, ettemme käytä mitään muitakaan eläintuotteita – ettemme kieltäydy ainoastaan lihasta, vaan myös muista tuotteista, joiden katsomme riistävän eläimiä.
Maidontuotanto on yksi osa-alue, johon liittyy useita eettisiä kysymyksiä. Ensinnäkin se liittyy lihantuotantoon erottamattomalla tavalla, koska suuri osa naudanlihasta saadaan tiloilta, joissa pidetään lypsykarjaa. Lehmät eläisivät luontaisesti suunnilleen 20 vuotta, mutta tuotannollisista syistä ne teurastetaan noin viiden vuoden iässä.

Ihmisen tavoin lehmä tuottaa maitoa jälkikasvulleen. Tästä seuraa se, että lehmän pitää synnyttää uusi jälkeläinen joka vuosi, minkä vuoksi lehmät useimmiten keinosiemennetään. Lehmälle on luontaista imettää jälkikasvuaan hieman alle vuoden verran, mikä ei ole mahdollista maidontuotannon vuoksi. Vasikalta riistetään näin oikeus äidinmaitoon sekä äidin läheisyyteen vieroittamalla vasikka emostaan tavallisesti lähes samantien syntymän jälkeen, jotta lehmän tuottama maito saadaan ihmisten käyttöön. Lehmävasikoita, jotka halutaan kasvattaa maidontuotantoa varten, syötetään maitokorvikkeella, jotta ne jäävät eloon. Kun nämä vasikat kasvavat riittävän vanhoiksi, on niillä vuorostaan edessä jatkuva raskauskierre sekä teurastus kesken normaalin eliniän odotteen.

Lisäksi maitoa tuottavat lehmät on jalostettu siten, että niillä on esimerkiksi niin painavat utareet, että niiden tulee usein käyttää utareliivejä. Lisäksi esimerkiksi sorkkasairaudet sekä nivel- ja jalkaongelmat ovat yleisiä jalostuksen vuoksi. Sonnivasikat joutuvat yleensä teurastettaviksi noin 1-2-vuotiaina. Osa näistä vasikoista jää siitossonnikäyttöön.

Suuri osa navetoista on parsinavettoja. Näissä parsinavetoissa eläimet on kytketty kiinni kauloistaan siten, että ne voivat ottaa ainoastaan muutamia askeleita. Kesäisin nämä naudat pääsevät ulos 60 päivänä. Pihanavetoissa naudat pääsevät liikkumaan runsaammin, mutta osa karjasta pidetään ympäri vuoden sisällä.

Eläinkuljetus

Eläinten teurastus tapahtuu lähinnä keskitetyissä teurastamoissa, joihin eläimet pitää kuljettaa. Kuljetusmatka kestää monesti monta tuntia. Tämä on erittäin stressaavaa ja osa eläimistä jopa kuolee matkalla kuumuuteen, vedenpuutteeseen tai jouduttuaan muiden eläinten tallomaksi. Kuljetuksen aikana tapahtuu myös tappeluita, koska toisilleen ennestään vieraita eläimiä sijoitetaan samaan kuljetusautoon. Kun eläimiä lastataan ja puretaan kuljetusautoon, eläimiä saatetaan hakata, potkia tai ohjata sähköpiiskan avulla, mikä on täysin epäinhimillistä kohtelua.

Teurastus

Teurastamot ovat kooltaan tyypillisesti suuria ja niiden toimintaa leimaa usein ahtaat tilat, koneiden melu, sisälmysten ja veren haju, eläinten huudot, eläinten väliset tappelut, kiire sekä eläinten kovakourainen käsittely. Tämä aiheuttaa eläimille suurta stressiä ennen teurastusta. Eläinten tainnuttamiseen ennen varsinaista teurastusta käytetään esimerkiksi sähkövirtaa, hiilidioksiditainnutusta, sähköiskuja sekä tainnutuspistoolia. Teurastus- ja tainnutusvaiheessa tapahtuu usein virheitä kiireen vuoksi, mikä aiheuttaa eläimille tarpeetonta kärsimystä. Varsinkin siipikarja teurastetaan erittäin tehdasmaisesti.

Luomutuotanto

Luomutuotannossa otetaan eläinten lajityypillinen käyttäytyminen huomioon paremmin kuin tavanomaisessa tuotannossa. Kuitenkin myös luomutuotantoon liittyy eettisiä ongelmia. Luomutiloilla vasikat saavat esimerkiksi yleensä olla emonsa kanssa pidempään kuin tavanomaisilla tiloilla. Myöhäisempi erottaminen saattaa kuitenkin tuottaa molemmille jopa enemmän tuskaa kuin erottaminen lähes heti vasikan syntymän jälkeen. Edes luomutiloilla emo ei saa yleensä vieroittaa itse vasikkaansa, mutta se ehtii kiintyä siihen. Myös esimerkiksi eläinten kuljettaminen ja teurastaminen tapahtuu luomutiloilla yleensä samalla tavalla kuin niinsanotuilla tavanomaisillakin tiloilla.

Luomutuotanto pitää mielestämme eläimiä omaisuutena samaan tapaan kuin niinsanotut tavanomaiset tilatkin, mikä vuoksi emme voi hyväksyä myöskään eläinperäisten luomutuotteiden käyttämistä. Myös luomutuotannossa eläimiä pidetään hyödyn tavoittelemisen vuoksi! Kun eläimistä ei enää saada hyötyä, niiden elämä lopetetaan! Eläin nähdään siis luomutiloillakin selkeästi pelkkänä objektina eikä oman elämänsä aktiivisena toimijana, minkä katsomme olevan nykyaikaisen eläinetiikan vastaista!